Helena Klímová – psychoterapie / psychotherapy


Stručná biografie profesionální

Helena Klímová promovala na Univerzitě Karlově v r. 1960 na oboru filologie a v létech 1962–68 pracovala a publikovala jakožto redaktorka Literárních novin. Po invazi vojsk do Československa v období perzekuce změnila profesi.

Od počátku 70. let absolvovala psychoterapeutické výcviky a vzdělání v SUR, vedené MUDr. Rubešem a doc. MUDr. Skálou, později zastřešené Českou lékařskou společností. Za výcvik v terapii rodinné vděčí MUDr. Petru Bošovi, za muzikoterapii PhDr. Jitce Vodňanské, za trénink v individuální cvičné analýze MUDr. et JUDr. Otakaru Kučerovi a MUDr. Václavu Mikotovi, za cvičnou supervizi PhDr. Šebkovi a PhDr. Vackové. V 90. létech absolvovala výcvik ve skupinové analýze (IGA Kodaň), účastnila se large-group, kterou facilitoval Patrick de Maré (Cambridge, Mass.) a řady dalších mezinárodních setkání odborných.

Psychoterapeutickou praxi provozuje od r. 1982, napřed v manželských poradnách, v 90.letech v Psychoterapeutickém středisku Břehová, později i nyní v praxi soukromé a v rámci Rafael Centra (terapie transgeneračního přenosu traumatu Holocaustu). Splňuje kriteria a obdržela osvědčení o funkční specializaci v systematické psychoterapii od Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Je členkou odborných společností a trenérkou výcviků.

Vedle praxe psychoterapeutické se od počátku profesionální dráhy podílí na občanském životě společnosti (publikační činností a dobrovolnou prací v občanských sdruženích). Je zakládající členkou organizací: Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii, IGA Praha, Výbor pro Prix Irene (později IRENE,z.s.) a Rafael Institut, je čestnou členkou Group-Analytic Society International.

Je setrvale bezpartijní, signatářkou Charty 77 od r. 1978.

Je setrvale vdána od r.1958, 2 děti, 4 vnoučata, 2 pravnuci.